top of page

ברוכים הבאים לאפליקציית Avedot (אבידות)

(להלן "האפליקציה") המופעלת ומנוהלת ע"י

תומר גיפס, ע"מ 037097870, (להלן: "המפעיל")

 

הגישה לאפליקציה והשימוש בה, לרבות השימוש

בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתקנון

המפורט להלן ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא

את התקנון בקפידה:

 

הורדת האפליקציה ו/או כל שימוש בה מהווה

הצהרה מטעם המשתמש, כי הוא קרא את כל

התקנון בקפידה ומסכים לכל התנאים ללא יוצא

מן הכלל. באם המשתמש אינו מסכים לתנאי

תקנון האפליקציה, כולם או חלקם, הוא נדרש

שלא להוריד אותה (Download) ולא להשתמש

בה ולהסירה באופן מיידי מכל מכשיר שברשותו.

 

השימוש באפליקציה אפשרי לכל מי שהינו אזרח

ישראלי ובעל כשירות משפטית להשתמש

באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותה,

למטרות חוקיות בלבד.

 

ובמידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות

משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך

באפליקציה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור.

 

התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד,

והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה

ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.

 

תוכן המוצג באפליקציה או באמצעותה אינו יכול

לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות ו/או

אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך

בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך

ובאחריותך בלבד.

 

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון

בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

הנחיות כלליות לשימוש:

 

האפליקציה משמשת פלטפורמה המאפשרת יצירת

קשר בין אנשים, מאבדים או מוצאים של חפצים,

על פי מיקום גיאוגרפי של החפץ, או על פי מאפייני

חיפוש שונים.

 

האחריות על התוכן שמועלה לאפליקציה הינו

באחריות המשתמשים בלבד, ועל המשתמשים

להפעיל שיקול דעת ואחריות בהעלאת פריטים

לאפליקציה.

 

• בפרסום מודעה על פריט אבוד שמצאתם, יש

לשמור את אחד הפרטים המזהים של החפץ בסוד,

גם בטקסט המודעה וגם בתמונות, על מנת לאמת

את הבעלים של החפץ

 

• במידה ולא ניתן לאמת את הבעלים של הפריט

לפי סימנים מזהים כלשהם, שמרו את המקום

המדויק שבו שמצאתם את הפריט בסוד וסמנו

מקום לא מדויק באפליקציה.

 

• אם מצאת כרטיס או תעודה המכילים פרטים

אישיים של אנשים, כגון מספר ת"ז, מספר אישי,

הסתירו עם האצבע את הפרטים הרגישים

(או באמצעות הצייר בסמארטפון) ופרסמו באפליקציה

מודעה רק עם שם ותמונה של בעל הכרטיס.

חשיפת מידע העולה לכדי הפרת פרטיות בניגוד

לחוק הגנת הפרטיות הינו אסור ועל אחריות

המשתמש בלבד.

 

• במקרה ואיבדתם מפתח לבית או מפתח לרכב

שימו לב לא לפרסם במודעה שם וטלפון שם של

מי שגר בכתובת, אלא, שם וטלפון של מישהו שלא

גר בכתובת, על מנת לא לחשוף את אזור המגורים

או מיקום הרכב. כל מסירה של פרט כאמור הינה

באחריות המשתמש בלבד.

 

• אין לפרסם באפליקציה פריטים כגון: כסף מזומן,

נשק, תרופות או פריטים בעלי ערך כספי גבוה שלא

ניתן לאמת את בעליהם, ואנו ממליצים למסור

אותם למשטרת ישראל.

 

• אין לפרסם באפליקציה מודעות בנושאי אימוץ,

בקשה לאומנה, מסירה ו/או מכירה של בעלי חיים,

זוהי אינה הפלטפורמה המיודעת לנושאים אלו.

 

על מנת לסנן תכנים לא ראויים מפעילי האפליקציה

בודקים חלק מהמודעות לפני שהן מאושרות

ומפורסמות באפליקציה.

 

לשיקול דעתם הבלעדי של המפעילים האם לאשר

או לא לאשר פרסום של מודעה באפליקציה, ואף

להחליט למחוק את המודעה משרתי החברה.

 

אין בפעולה זאת לקיחת אחריות כלשהי על התכנים

המועלים לאפליקציה והאחריות היא בידי המשתמשים

בלבד.

 

תיעוד של חלק מהמודעות שהוצגו באפליקציה

ימשיך להישמר בארכיון החברה למטרות תיעוד

ואבטחה.

 

כל ניסיון לשימוש באפליקציה למטרת ביצוע פשע

או הונאה יועברו למשטרת ישראל ואנו נעבוד

בשיתוף משטרת ישראל לאתר את הפוגעים,

ראו הוזהרתם.

 

 

הגבלת אחריות – נזקים:

 

המפעיל או מי מטעמו אינו אחראיות לאמינות,

דייקנות וביצוע הפעולות השונות באמצעות

האפליקציה, על תכניה ויישומיה, אשר נפגמו

שלא עקב מעשה ו/או מחדל של מי מהמפעיל.

 

מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש

באפליקציה, המפעיל או מי מטעמו לא יהיו

אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק,

ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר,

שייגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו

עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש באפליקציה ו/או

היעדר שימוש בה.

 

המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם

אחר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל

ו/או מי מטעמו בעניינים אלה והוא מוותר בזאת מראש

ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא

נגדן בעניינים האמורים.

 

 

דיוור פוש (PUSH) ופרסום

 

המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי המפעיל

או מי מטעמו יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין

בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי

ההתקשרות שמסר במסגרת רישומו לאפליקציה א

במסגרת שימושו בה ו/או בשירותים המוצעים

באמצעותה ו/או המצויים בידיהן ו/או באמצעות

הודעות טלפוניות ו/או בדואר ו/או בדואר אלקטרוני

ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות,

פניות, דברי פרסומת ועוד.

 

כמו-כן, המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי

המפעיל או מי מטעמו ישלחו אליו באמצעות

האפליקציה הודעות PUSH ("הודעות דחף")

וכל עדכון שהוא. האפליקציה עשויה לכלול שירות

הודעות דחף במסגרתו מתבצע משלוח התראות

וצלילים למכשיר הנייד שברשות המשתמש,

באמצעות שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה,

גם כשאפליקציה אינה פועלת. הודעות דחף,

ככל שתישלחנה, תישלחנה בזמנים ובתדירות

שיקבעו על ידי המפעיל ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מאשר ומסכים בזאת לקבלת הודעות

דחף כאמור.

 

המשתמש יכול לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל

הודעות דחף, בעל עת, באמצעות שינוי הגדרות

האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו.

 

בכל שימוש באפליקציה המשתמש שב ומאשר כי

המפעיל יאסוף וישתמש במידע כאמור בסעיף זה.

ככל שהמשתמש אינו מסכים לכך, עליו להימנע

משימוש בשירות האפליקציה

 

המפעיל רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל

מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש

לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי

כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

 

 

שימוש אסורים ווירוסים:

 

ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב ממפעיל

האפליקציה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או

המעשים הבאים בעת או בקשר עם שימושך

באפליקציה ובתוכנה - אי עמידה במגבלות הבאות

עלולה להוביל למניעת גישתך לאפליקציה

ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית

על-פי כל דין. לפיכך חל עליך איסור:

 

• להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע

הנדסה חוזרת, להפיץ או לאחסן את תוכן או קוד

האפליקציה, כולם או חלקם.

 

• להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג:

Crawlers, Robots, סוסים טרויאנים וכדומה,

לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי

של תוכן האפליקציה ו/או של תוכן אתר האפליקציה.

 

• יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל

אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע,

או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים,

חומרה או תוכנה.

 

• להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe)

גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל

דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר,

אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם

המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהו.

 

• לשבש או להפר כל זכות של משתמשים אחרים

באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף

מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא

הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים

אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר

או לנתונים שלהם.

 

• לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר

ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע

בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה,

הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא

שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 

• שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה או באתר

האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

 

 

בעלות וזכויות קניין רוחני:

 

המפעיל או מי מטעמו הינו בעל כל הזכויות, לרבות

מלוא זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ו/או בכל

תוכן ו/או מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב

גרפי ו/או אייקונים ו/או סימני המסחר המופיעים

במסגרת האפליקציה, וכן הבעלים של כל הסודות

המסחריים הנוגעים לאפליקציה ולאתר האפליקציה,

שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידו

ו/או עבורו.

 

הסימנים המופיעים באפליקציה הם סימני המסחר

מוכרים, בין אם נרשמו על ידי בעליהם או לא, ואין

לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות

הקניין של בעלי סימני המסחר.

 

ככל שהמשתמש ישלח למפעיל המלצות או השגות

בקשר לאפליקציה או לשירותים, המפעיל יהיה רשאי

לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

מבלי שיהיה חייב לשלם או לפצות את המשתמש

בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

 

 

תנאי שימוש - כללי:

 

תנאי השימוש באפליקציה נתונים לשינויים מעת

לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל כפי

שיתפרסם מעת לעת באפליקציה וללא צורך להודיע

על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי

כזה או אחר שייעשה בתנאי השימוש באפליקציה

וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו

ו/או למי מטעמו בכל הקשור עם האפליקציה ו/או

השימוש בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה.

 

על האפליקציה, על כלל רבדיה, לרבות הרישום

אליה והשימוש בה ובשירותים המוצעים באמצעותה

מצד המשתמש, ועל כל הקשור אליה ו/או אל תנאי

השימוש דנן ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין

המפעיל ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת

ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי

שנתגלה בכל עניין שבין הצדדים הינו בית המשפט

המוסמך במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז בלבד.

 

כתובת המשתמש לצורכי כל המפורט בתנאי

השימוש באפליקציה היא לפי פרטי ההתקשרות

עם המשתמש שמסר המשתמש במסגרת הליך

הרישום למערכת.

 

כל הודעה על-פי תנאי השימוש באפליקציה, תהא

בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית,

בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני. הודעה

שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי

השימוש באפליקציה תיחשב כאילו הגיעה לצד

הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר

רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה או

בדואר אלקטרוני, ואילו אם נמסרה ביד- במועד

מסירתה.

במסגרת השימוש באפליקציה אנו אוספים

את מספרי הטלפון וכתובות האימייל של 

המשתמשים באפליקציה

ניתן לבקש מחיקה של הפרטים שלכם

ממאגר המידע של החברה

בכתובת: contact-us@avedot.co.il

כתובת המפעיל לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש

באפליקציה היא שלמה שדרוביצקי 15 פתח תקווה,

ישראל, מיקוד 49775, טלפון 054-7916954,

כתובת מייל: contact-us@avedot.co.il

ברוכים הבאים לאפליקציית Avedot (אבידות) (להלן "האפליקציה")

המופעלת ומנוהלת ע"י תומר גיפס, ע"מ 037097870, (להלן: "המפעיל")

 

הגישה לאפליקציה והשימוש בה, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתקנון המפורט להלן ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה:

 

הורדת האפליקציה ו/או כל שימוש בה מהווה הצהרה מטעם המשתמש, כי הוא קרא את כל התקנון בקפידה ומסכים לכל התנאים ללא יוצא מן הכלל. באם המשתמש אינו מסכים לתנאי תקנון האפליקציה, כולם או חלקם, הוא נדרש שלא להוריד אותה (Download) ולא להשתמש בה ולהסירה באופן מיידי מכל מכשיר שברשותו.

 

השימוש באפליקציה אפשרי לכל מי שהינו, אזרח ישראלי ובעל כשירות משפטית להשתמש באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותה, למטרות חוקיות בלבד.

 

ובמידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור.

 

התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.

 

תוכן המוצג באפליקציה או באמצעותה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

 

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

הנחיות כלליות לשימוש:

 

האפליקציה משמשת פלטפורמה המאפשרת יצירת קשר בין אנשים, מאבדים או מוצאים של חפצים, על פי מיקום גיאוגרפי של החפץ, או על פי מאפייני חיפוש שונים.

האחריות על התוכן שמועלה לאפליקציה הינו באחריות המשתמשים בלבד, ועל המשתמשים להפעיל שיקול דעת ואחריות בהעלאת פריטים לאפליקציה.

 • בפרסום מודעה על פריט אבוד שמצאתם, יש לשמור את אחד הפרטים המזהים של החפץ בסוד, גם בטקסט המודעה וגם בתמונות, על מנת לאמת את הבעלים של החפץ

 

 • במידה ולא ניתן לאמת את הבעלים של הפריט לפי סימנים מזהים כלשהם, שמרו את המקום המדויק שבו שמצאתם את הפריט בסוד וסמנו מקום לא מדויק באפליקציה.

 

 

 • אם מצאת כרטיס או תעודה המכילים פרטים אישיים של אנשים, כגון מספר ת"ז, מספר אישי, הסתירו עם האצבע את הפרטים הרגישים (או באמצעות הצייר בסמארטפון) ופרסמו באפליקציה מודעה רק עם שם ותמונה של בעל הכרטיס. חשיפת מידע העולה לכדי הפרת פרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות הינו אסור ועל אחריות המשתמש בלבד.

 

 • במקרה ואיבדתם מפתח לבית או מפתח לרכב – שימו לב לא לפרסם במודעה שם וטלפון שם של מי שגר בכתובת, אלא, שם וטלפון של מישהו שלא גר בכתובת, על מנת לא לחשוף את אזור המגורים או מיקום הרכב. כל מסירה של פרט כאמור הינה באחריות המשתמש בלבד.

 

 • אין לפרסם באפליקציה פריטים כגון: כסף מזומן, נשק, תרופות או פריטים בעלי ערך כספי גבוה שלא ניתן לאמת את בעליהם, ואנו ממליצים למסור אותם למשטרת ישראל.

 

 • אין לפרסם באפליקציה מודעות בנושאי אימוץ, בקשה לאומנה, מסירה ו/או מכירה של בעלי חיים, זוהי אינה הפלטפורמה המיודעת לנושאים אלו.

 

על מנת לסנן תכנים לא ראויים מפעילי האפליקציה בודקים חלק מהמודעות לפני שהן מאושרות ומפורסמות באפליקציה.

 

לשיקול דעתם הבלעדי של המפעילים האם לאשר או לא לאשר פרסום של מודעה באפליקציה, ואף להחליט למחוק את המודעה משרתי החברה.

 

אין בפעולה זאת לקיחת אחריות כלשהי על התכנים המועלים לאפליקציה והאחריות היא בידי המשתמשים בלבד.

 

תיעוד של חלק מהמודעות שהוצגו באפליקציה ימשיך להישמר בארכיון החברה למטרות תיעוד ואבטחה.

 

 כל ניסיון לשימוש באפליקציה למטרת ביצוע פשע או הונאה יועברו למשטרת ישראל ואנו נעבוד בשיתוף משטרת ישראל לאתר את הפוגעים – ראו הוזהרתם.

 

 

הגבלת אחריות – נזקים:

 

המפעיל או מי מטעמו אינו אחראיות לאמינות, דייקנות וביצוע הפעולות השונות באמצעות האפליקציה, על תכניה ויישומיה, אשר נפגמו שלא עקב מעשה ו/או מחדל של מי מהמפעיל.

 

מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש באפליקציה, המפעיל או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש באפליקציה ו/או היעדר שימוש בה ו/או היעדר יכולת שימוש בה.

 

המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בעניינים אלה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדן בעניינים האמורים.

 

 

דיוור פוש (PUSH) ופרסום

 

המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי המפעיל או מי מטעמו יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר במסגרת רישומו לאפליקציה או במסגרת שימושו בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה ו/או המצויים בידיהן ו/או באמצעות הודעות טלפוניות ו/או בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת ועוד.

 

כמו-כן, המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי המפעיל או מי מטעמו ישלחו אליו באמצעות האפליקציה הודעות PUSH ("הודעות דחף") וכל עדכון שהוא. האפליקציה עשויה לכלול שירות הודעות דחף במסגרתו מתבצע משלוח התראות וצלילים למכשיר הנייד שברשות המשתמש, באמצעות שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה, גם כשאפליקציה אינה פועלת. הודעות דחף, ככל שתישלחנה, תישלחנה בזמנים ובתדירות שיקבעו על ידי המפעיל ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מאשר ומסכים בזאת לקבלת הודעות דחף כאמור.

 

המשתמש יכול לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות דחף, בעל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו.

 

בכל שימוש באפליקציה המשתמש שב ומאשר כי המפעיל יאסוף וישתמש במידע כאמור בסעיף זה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לכך, עליו להימנע משימוש בשירות האפליקציה

 

המפעיל רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

 

 

שימוש אסורים ווירוסים:

 

ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב ממפעיל האפליקציה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת או בקשר עם שימושך באפליקציה ובתוכנה - אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך לאפליקציה ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין. לפיכך חל עליך איסור:

 ​

 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ או לאחסן את תוכן או קוד האפליקציה, כולם או חלקם.

 

 • להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג Crawlers, Robots , סוסים טרויאנים וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה ו/או של תוכן אתר האפליקציה.

 

 • יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה

 

 • להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהו.

 

 • לשבש או להפר כל זכות של משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם.

 

 • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 

 • שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה או באתר האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

 

בעלות וזכויות קניין רוחני:

 

המפעיל או מי מטעמו הינו בעל כל הזכויות, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני, באפליקציה ו/או בכל תוכן ו/או מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או אייקונים ו/או סימני המסחר המופיעים במסגרת האפליקציה, וכן הבעלים של כל הסודות המסחריים הנוגעים לאפליקציה ולאתר האפליקציה, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידו ו/או עבורו.

 

הסימנים המופיעים באפליקציה הם סימני המסחר מוכרים, בין אם נרשמו על ידי בעליהם או לא, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעלי סימני המסחר.

 

ככל שהמשתמש ישלח למפעיל המלצות או השגות בקשר לאפליקציה או לשירותים, המפעיל יהיה רשאי לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מבלי שיהיה חייב לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

 

 

תנאי שימוש - כללי:

 

תנאי השימוש באפליקציה נתונים לשינויים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, כפי שיתפרסם מעת לעת באפליקציה וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בתנאי השימוש באפליקציה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו ו/או למי מטעמו בכל הקשור עם האפליקציה ו/או השימוש בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה.

 

על האפליקציה, על כלל רבדיה, לרבות הרישום אליה והשימוש בה ובשירותים המוצעים באמצעותה מצד המשתמש, ועל כל הקשור אליה ו/או אל תנאי השימוש דנן ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין המפעיל ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלה בכל עניין שבין הצדדים הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז בלבד.

 

כתובת המשתמש לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באפליקציה היא לפי פרטי ההתקשרות עם המשתמש שמסר המשתמש במסגרת הליך הרישום למערכת.

 

כל הודעה על-פי תנאי השימוש באפליקציה, תהא בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית, בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני. הודעה שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי השימוש באפליקציה תיחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואילו אם נמסרה ביד- במועד מסירתה.

במסגרת השימוש באפליקציה אנו אוספים את מספרי הטלפון וכתובות האימייל של המשתמשים באפליקציה

ניתן לבקש מחיקה של הפרטים שלכם ממאגר המידע של החברה בכתובת: contact-us@avedot.co.il

 

כתובת המפעיל לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באפליקציה היא שלמה שדרוביצקי 15, פתח תקווה, ישראל, מיקוד 49775,  טלפון 054-7916954, כתובת מייל: contact-us@avedot.co.il

bottom of page